Türk Dil Kurumunun yayınlamış olduğu yeni eserleri sizlerle paylaşmak istedik umarız beğinirsiniz.

 

 

  KUTADGU BİLİG’DE SÖZ YAPIMI, İbrahim TAŞ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 984, Ankara 2009, 273 s.    Fiyatı: 30,00 TL.

 

 ŞİRVANLI MAHMUD TARİH-İ İBN-İ KESÎR TERCÜMESİ, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÖZKAN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 981, Ankara 2009, 818 s.  Fiyatı: 50,00 TL.

Çalışma giriş, inceleme, metin ve dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş’te eser hakkında bilgi verilmiştir. İnceleme bölümünde, fiil-tamlayıcı ilişkisi üzerinde durulmuş ve metinde geçen fiillerin almış oldukları hâl ekli tamlayıcıların örnekleri ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. Metin tespit edilirken Süleymaniye Kütüphanesi Damat İbrahim Paşa Bölümü 896 numarada kayıtlı nüsha esas alınmıştır. Çalışmanın sonunda dizin yer almaktadır.

   

 

ŞEMSEDDİN SAMİ VE NEV-USÛL SARF-I TÜRKÎ, Dr. Furkan HAMİT

Türk Dil Kurumu Yayınları: 986, Ankara 2009, 153 s.    Fiyatı: 15,00 TL.

     

ÖZBEK DESTANLARI I: ERALİ VE ŞİRALİ, Prof. Dr. Töre MİRZAYEV (Özbek Türkçesi Metin), Selami FEDAKAR (Hazırlayan)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 985, Ankara 2009, 584 s.   Fiyatı: 40,00 TL.

RUSYA’DA TÜRK DİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI TARİHİ, Andrey Nikolayeviç KONONOV, Prof. Dr. Kâmil Veli NERİMANOĞLU (Çev.), Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV-Dr. Yakup SEVİMLİ (Aktaran)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 982, Ankara 2009, 351 s.    Fiyatı: 40,00 TL.

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA FİİL ÇEKİMİ, Özgür AY

Türk Dil Kurumu Yayınları: 990, Ankara 2009, 901 s.   Fiyatı: 70,00 TL.

     

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE EYLEMSİ, Özlem Deniz YILMAZ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 988, Ankara 2009, 202 s.    Fiyatı: 20,00 TL.

 

 

2. ULUSLARARASI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ (28-30 MAYIS 2008) KÂŞGARLI MAHMUD VE DÖNEMİ

Türk Dil Kurumu Yayınları: 980, Ankara 2009, 854 s.  Fiyatı: 30,00 TL.

 

KAFKASYA’DA KÜLTÜREL ETKİLEŞİM, Prof. Dr. Ufuk TAVKUL

Türk Dil Kurumu Yayınları: 991, Ankara 2009, 143 s.  Fiyatı: 16,00 TL.

 

Kafkasya, gerek tarihi gerekse kültürü ile Türkiye’ye ve Türk toplumuna uzak olmayan, içinde barındırdığı etnik unsurları aracılığıyla Türkiye ve Türk Dünyası ile akrabalık bağları taşıyan bir bölgedir. Bu kitabın konusunu, Kafkasya halkları arasında tarih boyunca yaşanan kültürel etkileşim ve bu etkileşimin dilbilim verilerindeki yansımalarının tespit edilerek ortaya konulması teşkil etmektedir.

   

 

DEDEKORKUT KİTABI-1, Muharrem ERGİN

Türk Dil Kurumu Yayınları: 169, Ankara 2009, 1 c. (7. Tıpkıbasım)

Fiyatı: 10,00 TL.

       

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETN 2006 / 1

Türk Dil Kurumu Yayınları: 960/I, Ankara 2009, 221 s.  Fiyatı: 10,00 TL.

   

 

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETN 2006 / 2

Türk Dil Kurumu Yayınları: 960/II, Ankara 2009, 148 s.

Fiyatı: 10,00 TL.

   

 

 TÜRK DİL KURUMU ANILARI, Rıdvan ÇONGUR

Türk Dil Kurumu Yayınları: 987, Ankara 2009, 158 s. Fiyatı: 20,00 TL.

   

AHTERÎ-İ KEBİR, Ahterî Mustafa Efendi, Prof. Dr. H. Ahmet KIRKKILIÇ-Doç. Dr. Yusuf SANCAK (hzl.)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 975, Ankara 2009, 1320 s. Fiyatı: 60,00 TL.

 

 LÜGAT-İ NÂCÎ, Muallim Nâcî, Prof. Dr. Ahmet KARTAL (hzl.)

Türk Dil Kurumu Yayınları: 992, Ankara 2009, 970 s. Fiyatı: 40,00 TL.

Muallim Nâcî tarafından kaleme alınan Lügat-i Nâcî, klasik metinlerde en fazla kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler ile batı dillerinden Türkçeye giren bazı kelimeleri içine almaktadır. Muallim Nâcî’nin “fetva” kelimesine kadar yazıp bastırdığı lügat formalarını Asır matbaası ve kütüphanesi sahibi Kirkor Efendi satın almış geri kalan tarafını ise Müstecabizâde İsmet Bey’e yazdırtarak lügati tamamlatmıştır. Her harfi hareketlerine (üstün, esre ve ötre) göre üç kısma ayırmak suretiyle tertip edilen lügatin gördüğü rağbet üzerine Kirkor Efendi, tekrar yayımına karar vermiş ve her harfin üstün, esre ve ötre fasılları birleştirilip her bölümde yer alan kelimeler harf sırasına göre tertip edilip gerekli yeni ilavelerin yapılması için Tâirü’l-mevlevî’ye düzeltmeleri yapma görevini vermiştir. Tâirü’l-mevlevî ise, gerekli tashih ve ilaveleri yaparak Lügat-i Nâcî’ye bugünkü biçimini vermiştir.


 TÜRK AMACI,
Ahmet CAFEROĞLU
Türk Dil Kurumu Yayınları: 979, Ankara 2009, 338 s.   Fiyatı: 30,00 TL.

 

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN YAZIM KILAVUZU
Türk Dil Kurumu Yayınları: 858 Ankara 2009, IV+228 s. Tıpkıbasım Fiyatı: 4,00 TL.

 

NURULLAH ATAÇ’IN DENEMELERİNDE DEVRİK YAPILAR, Dr. Yeter TORUN
Türk Dil Kurumu Yayınları: 962, Ankara 2009, 228 s.Fiyatı: 30,00 TL.

Nurullah Ataç’ın Denemelerinde Devrik Yapılar adlı eserimiz giriş, inceleme, tablolar, sonuç ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Girişte çalışmamıza temel oluşturan kuramsal bilgilere değindik. İnceleme bölümünde kelime grubu, cümle ve mantıksal düzeyde devrik yapıları ele aldık. Tablolar bölümünde sayısal verilere yer verdik. Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları değerlendirdik.

 

MUKADDİMETÜL’L-EDEB, Zemahşerî, N.N. POPLE (hzl.), Mustafa S. KAÇALİN (çev.)
Türk Dil Kurumu Yayınları: 976, Ankara 2009, 192 s.Fiyatı: 20,00 TL.

 

SÜLEYMANNÂME-İ KEBÎR, Firdevsî-i Rûmî, M. Atâ ÇATIKKAŞ (hzl.)
 
Türk Dil Kurumu Yayınları: 974, Ankara 2009, 480 s. Fiyatı: 36,00 TL.

Firdevsî-i Rumi (1453- ölm.?)’nin Süleymannâme-i Kebîr adlı eseri, 15. yüzyıl sonları, sade nesrinin önemli bir örneğidir. Süleymannâme, konusu itibariyle Hz. Süleyman devrinin menkabelerini; felsefe, geometri, astronomi ve tıbba ait bilgileri içine alan ansiklopedik bir eserdir. (Firdevsî-i, Süleymannâme’nin 81. cildinin 26’ncı varağında: "Yunanlı İskender için 24 mücellit İskendernâme yazıldığını, Hz. Süleyman için, büyük bir Süleymannâme yazılmasını Fatih’e teklif ettiğini ve daha sonra ilk 6 cildini ona teslim ettiğini" söyler. ) Eserin büyük bir kısmını II. Bayezit devrinde tamamlar ve ona sunar. Yavuz Sultan Selim devrinde de 81. cildini tamamlar.) Firdevsî-i’nin bu eseri, devrinin Türk dili ve edebiyatı bakımından en hacimli eseridir. Üzerinde, çeviri yazılı (transkripsiyonlu) metin, dil bilgisi ve sözlük çalışması yapılan eser, Süleymannâme’nin 72. cildidir.

 

ÂŞIK ŞEVKİ HALICI’DAN DERLENEN HALK HİKÂYELERİ, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN-Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU
Türk Dil Kurumu Yayınları: 970, Ankara 2009, 892 s.Fiyatı: 50,00 TL.

 


GEOMETRİ, Atatürk
Türk Dil Kurumu Yayınları: 905, Ankara 2009, 68 s. (Özel Baskı) Fiyatı: 4,00 TL.

 

YAZIM KILAVUZU
Türk Dil Kurumu Yayınları: 859, Ankara 2009, VII+505 s. (Tıpkıbasım) Fiyatı: 8,00 TL.

 

MÜNTAHABÂT-I LÜGÂT-I OSMÂNİYYE, James W. REHOUSE, Prof. Dr. Recep TOPARLI-Uzm. Betül EYÖVGE YILMAZ-Uzm Yaşar YILMAZ (hzl.)
Türk Dil Kurumu Yayınları: 966, Ankara 2009, 726 s. Fiyatı: 50,00 TL.

Hüseyin Remzi’nin 1853 yılında kaleme aldığı Müntehabât-ı Lügât-ı Osmâniyye, 25.658 kelimeden oluşmuştur. Bu sözlerin 18.197’sini Arapça, 6761’ini Farsça sözler oluşturmaktadır. Eski baskısında iki cilt olarak hazırlanan sözlüğün birinci bölümünde 416, ikicisinde ise 456 sayfa yer almaktadır. Eserin 10 sayfalık giriş kısmında, sözlüğün teknik özellikleri açıklanmıştır. Hüseyin Remzi, sözlükte sade bir dil kullanmıştır.

 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ / BAHAR / 2006 / 21. SAYI
Türk Dil Kurumu Yayınları: 959/1, Ankara 2009, 101 s. Fiyatı: 10,00 TL.

 

KIRGIZ DESTANLARI VII: BOSTON, Prof. Dr. Abdıldacan AKMATAKLİYEV-Aynura KADIRMABETOVA (hzl.), Prof. Dr. Naciye YILDIZ (aktaran.)
Türk Dil Kurumu Yayınları: 967, Ankara 2009, 515 s. Fiyatı: 45,00 TL.

 

ÂŞIK MEVLÜT İHSANİ’DEN DERLENEN HALK HİKÂYELERİ, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN-Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU (derleyen ve yayına hazırlayanlar)
Türk Dil Kurumu Yayınları: 969, Ankara 2009, 284 s. Fiyatı: 30,00 TL.

 

TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE KONUŞMALAR
Türk Dil Kurumu Yayınları: 972, Ankara 2009, 95 s. Fiyatı: 8,00 TL.

 

V. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ III (20-26 Eylül 2004)
Türk Dil Kurumu Yayınları: 855/III, Ankara 2009, 3. cilt Fiyatı: 5,00 TL.

 

KİMYA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Prof. Dr. Güler SOMER-Prof. Dr. Ahmet YAŞAR
Türk Dil Kurumu Yayınları: 965, İstanbul 2009, 477 s. Fiyatı: 30,00 TL.

Bu eserde 5000 kadar kimya terimi mevcut olup, bu terimlerin açıklamaları mümkün olduğunca herkesin anlayacağı bir dille yazılmıştır. Türkçe terimlerin yanına Almanca, Fransızca, İngilizce ve Osmanlıcadaki karşılıkları bulunabildikleri kadar eklenmiştir. Sözlüğün son kısmına sözlükte geçen bütün terimlerin Almancaları ve karşılığında Türkçeleri bir dizin hâlinde verilmiştir. Bu işlem her dil için ayrıca yapılmıştır. Böylece yabancı dilde bir metin okuyan kişi bilmediği bir kelime ile karşılaştığında dizin kısmından o kelimeyi seçtiğinde Türkçe karşılığını bulacaktır. Böylece bu eser sadece Türkçe de karşılaşılan kimya ile ilgili bilgileri içermeyip ayrıca dizinler yardımı ile bir yabancı dil sözlüğü gereksinimini de karşılayacaktır. Bu sözlük sadece kimya eğitimi yapmış veya yapmakta olanların değil, ilköğretim ve lise öğrencilerinin de yararlanabileceği bir eserdir.

 

SU ÜRÜNLERİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Su Ürünleri Terimleri Çalışma Grubu
Türk Dil Kurumu Yayınları: 964, İstanbul 2009, 304 s. Fiyatı: 18,00 TL.

 

 

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN TÜRKÇE SÖZLÜK
Türk Dil Kurumu Yayınları: 857 Ankara 2009, IV+774 s. Tıpkıbasım Fiyatı: 8,00 TL.

 

 

ÇUVAŞ ALP HİKÂYELERİ: ULİP HALAPİSEM, Feyzi ERSOY
Türk Dil Kurumu Yayınları: 968, Ankara 2009, 183 s. Fiyatı: 30,00 TL.

Çuvaş edebiyatında önemli bir yere sahip Alp Hikâyelerini (Ulip Halapisem) ele alan bu çalışma, metin ve aktarma bölümlerinden meydana gelmiştir. 227 küçük hacimli alp hikâyesinden oluşan eserde ana hatlarıyla alpların doğumlarından ölümlerine kadar süren hayatları anlatılmıştır. Alpların nasıl ortaya çıktıkları, yaşam biçimleri, arkadaşları ve nasıl yok oldukları hikâyelerin belli başlı konularıdır. Alpların olağanüstü hayatlarını yansıtan hikâyeler, aynı zamanda zengin Çuvaş folklorundan da izler taşımaktadır.

 


PÂRS-NÂME, İbn-i Nasuh Paşa, Prof. Dr. Mehdi ERGÜZEL (hzl.),
Türk Dil Kurumu Yayınları: 971, Ankara 2009, 328 s. Fiyatı: 26,00 TL.

Pârs-nâme; 17. yüzyıl ortalarında, İbn-i Nasuh Paşa tarafından Yemeni isimli bir yazardan tercüme edilmiş, avcılık, avda yardımcı pars yetiştirilmesi, bakımı ve tedavisi ile ilgili bir kitaptır. Nuruosmaniye Kütüphanesi yazmaları arasında bulunan 50 varaklık harekeli eser yeni harflere çevrilmiş gramer ve metninin yanı sıra dizini hazırlanmıştır. Ayrıca metnin tamamı zor anlaşılan bölümleri, dolayısıyla ortalama okuyucu için günümüz Türkçesi ile sadeleştirilerek verilmiştir.

 

KAZAN-TATAR TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ, Mustafa ÖNER
Türk Dil Kurumu Yayınları: 963, Ankara 2009, 358 s. Fiyatı: 28,00 TL.

Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü, dil araştırmalarında kısaca Tatarca olarak adlandırılan çağdaş Türk Lehçesinin ve onun yazı dilinin, daha çok edebiyat eserlerine dayanan sözlüğüdür. 12.320 maddeden oluşan sözlük, seksenden fazla irili ufaklı metinden taranıp derlenen 2.600 örnek cümle ve parça alıntısıyla zenginleştirilmiştir. Böylece, cırlar, beyitler, bilmeceler, masallar gibi Tatar halk edebiyatı örneklerinden, Abdullah Tukay, Ayaz İshaki, Mehmüt Galev, Hesen Tufan gibi klasikleşmiş yazarlarına kadar, dilin başlıca söz varlığını içine alan bir sözlük hazırlanmıştır.

 

 

TARAMA SÖZLÜĞÜ 1-8
Türk Dil Kurumu Yayınları: 212/1-8, Ankara 2009, 8 cilt, Tıpkıbasım Fiyatı: 70,00 TL.

 

DERLEME SÖZLÜĞÜ 1-6
Türk Dil Kurumu Yayınları: 211/1-6 Ankara 2009, 6 c. . Birleştirilmiş Tıpkıbasım Fiyatı: 80,00 TL.

 

SİLİFKE VE MUT’TAKİ SARIKEÇİLİ VE BAHŞİŞ YÖRÜKLERİ AĞZI, Yrd. Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK
Türk Dil Kurumu Yayınları: 958, Ankara 2009, 453 s. Fiyatı: 40,00 TL.

 

MANZUME-İ KESKİN, Mustafa bin Osman Keskin, Prof. Dr. Atabey KILIÇ (hzl.)
Türk Dil Kurumu Yayınları: 957, Ankara 2009, 175 s. Fiyatı: 16,00 TL.

 

FLORANSALI FİLİPPO ARGENTİ’NİN NOTLARINA GÖRE (1533) 16. YÜZYIL TÜRKÇESİ, Milan ADAMOVIĆ (hzl.), Aziz MERHAN (çev.)
Türk Dil Kurumu Yayınları: 956, Ankara 2009, 271 s. Fiyatı: 30,00 TL.

Milan Adamović Floransalı Filippo Argenti’nin Notlarına Göre (1533) 16. Yüzyıl Türkçesi (= Das Türkische des 16. Jahrhunderts. Nach den Aufzeichnungen des Florentiners Filippo Argenti ‘1533’) başlıklı çalışmasında Osmanlı Türkçesini bir sistem içerisinde ele alan İtalyan Filippo Argenti’nin Regola del parlare turcho (Türkçe konuşma kuralları) adlı eserinin eksiksiz bir tıpkıbasımını sunmakta ve bütün dil materyalini bilimsel olarak incelemektedir.

 

TÜRKİYE’DEKİ AFGAN KAZAKLARI AĞZI, Dr. Nergis BİRAY
Türk Dil Kurumu Yayınları: 955, Ankara 2009, 499 s. Fiyatı: 40,00 TL.

Eserimizin esası, 1932-33 yıllarında Rus zulmü, kıtlık gibi sebeplerle Kazakistan’dan Afganistan’a kaçıp 50-52 yıl kadar burada yaşadıktan sonra, 1982’de ülkemizin Kayseri şehrine yerleştirilen, Orta ve Küçük Cüze mensup Kazak Türklerinin ağız özelliklerinin tespit edilmesi konusuna dayanmaktadır. Eser, Giriş, İnceleme (Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi), Sonuç, Metinler ve Sözlük bölümlerinden oluşmaktadır.

 


VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Veteriner Hekimliği Terimleri Çalışma Grubu
Türk Dil Kurumu Yayınları: 954 İstanbul 2009, 1904 s.Fiyatı: 46,00 TL.

 

BAHRÜ’L-HAKÂYIK, Hatiboğlu, Hzl.: Vahit TÜRK
Türk Dil Kurumu Yayınları: 953, Ankara 2009, 292 s. Fiyatı: 22,00 TL.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra uzun süre bir karmaşa dönemi yaşayan Anadolu Türklüğü, siyasi karışıklığa rağmen Oğuz Türkçesini yazı dili haline getirme çabasını kesintiye uğratmamıştır. 14. yüzyılda olgun ürünlerini veren Oğuz Türkçesinin 15. yüzyıldaki önemli eserlerinden biri de Hatiboğlu’nun Bahrü’-Hakâyık’ıdır. Hatiboğlu, Bahrü’l-Hakâyık’ın Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makâlât adlı eserinin Türkçe’ye çevirisi olduğunu belirtmiştir. 1409 yılı sonlarında tamamlanan eser, 1359 beyitlik bir mesnevidir.

 

KAZAK DESTANLARI 6, Hzl: Seyilbek SAKENOV-Pakizat AVESPAYEVA (hzl.), Yrd. Doç. Dr. Oktay Selim KARACA(aktaran)
Türk Dil Kurumu Yayınları: 952, Ankara 2009, 395 s.Fiyatı: 30,00 TL.

Kazak Destanları VI adıyla yayımlanan bu eser “Mırkı Batır, Nurgayşa ve Akbiykeş-Karabala” adlı üç ayrı hikâyeyi içine almaktadır. Bu destanî hikâyeler, kahramanlık ve aşk konuları etrafında, yaşanmış olaylara dayanmaktadır. Eserde Kazak Türklerinin yaşayışları, inançları, mücadeleleri ve folkloruna ait zengin malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca lehçe incelemeleri için de bir kaynak durumundadır.

 

KIRIM TATAR İLM-İ SARFI, Bekir ÇOBANZADE, Hzl.: Nariman SEYİTYAHYA
Türk Dil Kurumu Yayınları: 951, Ankara 2009, 133 s. Fiyatı: 24,00 TL.

Kırım Tatar İlm-i Sarfı" kitabı, dünyanın en seçkin Türkologlarından Bekir Çobanzade’nin son zamanlara kadar az bilinen ilmî mirasının en önemli eserlerinden biridir. Dolayısıyla bu kitabın öncelikle Türkologlara, dil bilimi uzmanlarına, karşılaştırmalı dil bilgisi alanlarında çalışanlara faydalı olacağı kanaatindeyiz.

 


TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN 2005 / II
Türk Dil Kurumu Yayınları: 938/2, Ankara 2009, 136 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 10,00 TL.

 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ / YAZ / 2005 / 20. SAYI
Türk Dil Kurumu Yayınları: 949/2, Ankara 2009, 132 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 10,00 TL.

 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ / GÜZ / 2005 / 19. SAYI
Türk Dil Kurumu Yayınları: 949/1, Ankara 2009, 138 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 10,00 TL.

 

YENİ TARAMA SÖZLÜĞÜ, Cem DİLÇİN
TTürk Dil Kurumu Yayınları: 503, Ankara 2009, 495 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 16,00 TL.

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ (Şekil Bilgisi), Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
Türk Dil Kurumu Yayınları: 827, Ankara 2009, CV+1224 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 16,00 TL.

 

BURHÂN-I KATI, Mütercim Âsım Efendi, Hzl.: Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK, Dr. Derya ÖRS
Türk Dil Kurumu Yayınları: 733, İstanbul 2009, XLIX+1197 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 30,00 TL.

 

MÜKEMMEL OSMANLI LÜGATİ, Ali Nazîmâ, Faik Reşad, Hzl.: Necat BİRİNCİ, Kâzım YETİŞ, Fatih ANDI, Erol ÜLGEN, Nuri SAĞLAM, Ali Şükrü ÇOROK
Türk Dil Kurumu Yayınları: 802, İstanbul 2009, XIV+874 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 28,00 TL.

 

MATEMATİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Prof. Dr. Hilmi HACISALİHOĞLU, Prof. Dr. Akif HACIYEV, Prof. Dr. Varga KALANTAROV, Prof. Dr. Arif SABUNCUOĞLU, Doç. Dr. Lawrence M. BROWN, Doç. Dr. Ertan İBİKLİ, MSc Sevim BROWN
Türk Dil Kurumu Yayınları: 739, İstanbul 2009, X+678 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 20,00 TL.

 

DEDE KORKUT KİTABI II (İndeks-Gramer), Prof. Dr. Muharrem ERGİN
Türk Dil Kurumu Yayınları: 219, Ankara 2009, XII+,483 s. s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 16,00 TL.

 

BÖLGE AĞIZLARINDA ATASÖZLERİ VE DEYİMLER I-II
Türk Dil Kurumu Yayınları: 279-331, Ankara 2009, 406+175 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 10,00 TL.

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI MAKALELER, Prof. Dr. Hasibe MAZIOĞLU
Türk Dil Kurumu Yayınları: 947, Ankara 2009, 939 s., Fiyatı: 60,00 TL.

 

KIRGIZ DESTANLARI IV: MENDİRMAN, (Hzl.): Abdıldacan AKMATALİYEV, Aynek CAYNAKOVA, (Aktaran): Ali Özgün ÖZTÜRK
Türk Dil Kurumu Yayınları: 950, Ankara 2009, 82 s., Fiyatı: 10,00 TL.

Kitapta Destan geleneği güçlü olan Türk boylarından Kırgızların Mendirman destanının transkripsiyonu, Türkiye Türkçesine aktarımı, gramatikal dizin ve sözlük yer almaktadır. Adaletsizliğe, ihanete karşı mücadele, destanın ana konusunu oluşturmaktadır. Destanda, Mendirman gibi her zaman halkının mutluluğu ve refahı için çalışan, cesur, gerçek bir yiğidin bulunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Destanda, Kalmukların baskılarına karşı yapılan mücadeleler yer almakla birlikte; Kırgızların kendi aralarındaki birliğin dağıldığı zamanlarda, akrabalar arasındaki sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar anlatılmaktadır.

NAHÇIVAN AĞZI, Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY-Prof. Dr. Ebulfez Kuluyev- AMANOĞLU-Yrd. Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER
Türk Dil Kurumu Yayınları: 948, Ankara 2009, 733 s., Fiyatı: 50,00 TL.

Nahçıvan, Anadolu’ya göre Doğuda, Azerbaycan’a göre Güneybatı’da Anadolu’dan ya da Azerbaycan’dan koparılmış, güzel bir Oğuz ülkesidir. Nahçıvanların konuştuğu Anadolu’da Kars, Iğdır, Erzurum, Muş yörelerinde yaşayan Türklerin konuştukları ağızlardan farklı değildir.

Oğuz Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce Nahçıvan ve yöresinde devlet kurmuşlar, yüzlerce yıl bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Ana Azerbaycan’dan dar bir toprak parçasıyla koparılmış olan Nahçıvan, bugün müstakil bir Türk Cumhuriyeti olup, coğrafya olarak Doğu Anadolu’dan farklı değildir. Yemyeşil dağları, bereketli ova ve bağları; Erzurum, Kayseri’de bulunan Selçuklu mimarinsin aynısı kümbetleri ile tam bir Anadolu şehri; bu güzel yurtta yaşayan Oğuz Türklerinin torunları da Anadolu’da yaşayan kardeşleri gibi konuksever, güler yüzlü ve sevecendirler.

“Nahçıvan Ağzı” adlı bu eserde, Nahçıvan’ın çeşitli yörelerinden derlenmiş metinleri okuyacak metinlerdeki ağız özelliklerinden belki de yörenizdeki pek çok özelliği görüp Nahçıvan’a kadar uzanmayı arzu edeceksiniz.

 

   

ATATÜRK VE HARF DEVRİMİ, M. Şakir ÜLKÜTAŞIR
Türk Dil Kurumu Yayınları: 384, Ankara 2009, 141 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 8,00 TL.

 

 

HER YÖNÜYLE DİL (Ana Çizgileriyle Dil Bilim), Prof. Dr. Doğan AKSAN
Türk Dil Kurumu Yayınları: 439, Ankara 2009, 568 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 20,00 TL.

 

ÖRNEKLERLE TÜRK ŞİİR BİLGİSİ, Cem DİLÇİN
Türk Dil Kurumu Yayınları: 517, Ankara 2009, XII+531 s., Tıpkıbasım, Fiyatı: 16,00 TL.

 

 

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks

İlgili Yazılar

  • No Related Post